Please download and install the latest version of Flash Player
 
Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej
There are no translations available.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym


Ideą projektu jest wspieranie rozwoju podmiotów sektora gospodarki morskiej poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii nawigacyjnych.

Celem ogólnym projektu jest wspieranie podmiotów sektora gospodarki morskiej w sposób pośredni i bezpośredni w rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w ich działalności operacyjnej. Jest to możliwe dzięki wzrostowi konkurencyjności placówki badawczej - Beneficjenta projektu, w ramach którego powstała infrastruktura badawcza, umożliwiająca prowadzenie innowacyjnych badań w skali co najmniej europejskiej, na rzecz rozwoju bezpieczeństwa nawigacji, techniki i technologii wykorzystywanych w transporcie wodnym. Cel projektu jest w pełni zgodny z celem głównym POIG oraz osi priorytetowej 2.


 

Bezpośrednie efekty projektu wynikają z zakupu sprzętu (hardware) i oprogramowania (software) symulatorów DP z możliwością tworzenia własnych modeli statków i połączenia w „mostek zintegrowany”, zakupu sprzętu i oprogramowania laboratorium innowacyjnych technologii elektronicznych (systemy akwizycji danych nawigacyjnych, mikrokontrolery, sterowniki programowalne, czujniki, sensory, przetworniki) oraz zakupu sprzętu i oprogramowania laboratorium sieci i mobilnych technologii przesyłu danych nawigacyjnych (routery, modemy, protokoły łączności, okablowanie, urządzenia pomiarowo-kontrolne). Na ich bazie powstały dwa nowe laboratoria. W ramach projektu na potrzeby nowych laboratoriów zaadoptowane zostały niewykorzystywane dotychczas pomieszczenia (część budowlana projektu).
Centrum Technologii Nawigacyjnych zajmuje się  m.in. projektowaniem i implementacją innowacyjnych systemów nawigacyjnych na jednostkach pływających (pełnomorskich i śródlądowych w szczególności na promach), identyfikacją i weryfikacją parametrów modeli matematycznych ruchu statku w tym jednostek dynamicznego pozycjonowania (DP), rozwojem metod jakościowego i ilościowego opisu ruchu statków na akwenach ograniczonych, a w szczególności: określania optymalnych parametrów dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych dla zadanego typu statku eksploatowanego w określonych warunkach żeglugi; określenia optymalnych parametrów statku dla określonego typu akwenu i panujących tam warunków żeglugi (studium możliwości wprowadzenia nowych statków na istniejące drogi wodne); określenia przepustowości i parametrów ruchu na drogach wodnych (optymalizacja parametrów systemów regulacji ruchu dla danej drogi wodnej i panujących tam warunków żeglugi); oceną bezpieczeństwa żeglugi i określaniem miar bezpieczeństwa na drogach wodnych; weryfikacją prawnych aspektów nawigacji na drogach wodnych. Do badań prowadzonych w Centrum Technologii Nawigacyjnych wykorzystany będzie symulator manewrowy ruchu statku typu „full mission” ze zobrazowaniem wizyjnym 270 st. znajdujący się w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego AM w Szczecinie oraz dołączony do niego zespół symulatorów systemów dynamicznego pozycjonowania (DP). Technologia dynamicznego pozycjonowania  jest  aktualnie  jedną  z  najszybciej  rozwijających  się technik kierowania statkiem w znaczący sposób poprawiającą własności manewrowo-nawigacyjne statku i jego bezpieczeństwo. Badania  symulacyjne  możliwośc i zastosowania  tej technologii na promach morskich, optymalizacji obsługi konsol DP i wizualizacji danych będą główną  częścią realizowanego projektu.

Zrealizowany kierunek rozbudowy infrastruktury badawczej, zakładający komplementarna współpracę z infrastrukturą zakupioną wcześniej, jest jej jednym logicznym rozwinięciem w odniesieniu do stanu poprzedniego, przy przyjęciu opcji uwzględniającej tendencje w zakresie najnowszych technik kierowania statkiem. Inwestycja CTN została ujęta w programie rozwoju Akademii na lata 2008-2010. 

Głównym efektem osiągniętym w wyniku realizacji inwestycji jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności AM jako ośrodka badawczego. Ponadto, osiągnięto wyższe prawdopodobieństwo komercjalizacji badań. Grupą docelową, są porty i eksploatatorzy dróg wodnych, armatorzy, instytucje naukowe, uczelnie, urzędy morskie, właściciele nabrzeży, oficerowie żeglugi morskiej i śródlądowej, w ujęciu całej krajowej gospodarki morskiej. 

 
 
- Copyright (C) by Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego -